عضویت در خبرنامه الکترونیک
استاندار کردستان :

با اجرای مصوبات عمرانی؛ سیمای بیجار گروس متحول می‌شود

کد خبر: 74523
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۹ ق.ظ

استاندار کردستان در سفری یک روزه در شهرستان بیجار و شرکت در جلسه شورای اداری این شهرستان اجرا و اتمام چندین پروژه عمرانی را تصویب کرد که در آینده ای نه چندان دور شهرستان بیجار را متحول می‌کند.

بە گزارش نداي مردم،سفر به شهرستان بیجار با حضور استاندار کردستان، رییس سازمان مدیریت و برنامەریزی، معاون عمرانی، نمایندە مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران برگزار شد که طی آن مجموعە مشکلات، نیازها و تنگناهای بیجار مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع آنها چارە اندیشی شد.

استاندار کردستان در جلسە شورای اداری شهرستان با بیان اینکە مشکل اساسی استان کمبود زیرساخت های مورد نیاز حوزە حمل و نقل است، وعدە داد: ۶ و نیم کیلومتر باقیماندە جادە بیجار بە همدان کە تکمیل آن خواستە بحق مردم بیجار است تا پایان سال مالی ۹۵ بە سرانجام خواهد رسید.

عبدالمحمد زاهدی همچنین دو باندە کردن راە زنجان بە بیجار را عامل رشد استان توصیف کرد و اظهار داشت: بزودی مناقصه و عملیات اجرایی این پروژە عمیاتی می کنیم و امیدواریم تا پایان سال مالی ۹۷ بە بهرەبرداری برسد.

وی با ابراز امیدواری نسبت بە اینکە در سال جاری وضعیت مالی دولت بهبود پیدا کند اضافە کرد: ۱۰ کیلومتر از راە بیجار به دیواندرە نیز تا پایان سال ۹۶ با اتمام می رسد.

زاهدی افزود: برای اتمام و بهرەبرداری این دو پروژە ۷۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

استاندار کردستان موضوع تصفیە خانە فاضلاب بیجار را نیز مورد توجە قرار داد و گفت: با تخصیص سە ملیارد تومان دیگر این طرح تا پایان سال مورد بهرەبرداری قرار می گیرد.

زاهدی تامین آب شرب بیجار را از دیگر دغدغە مسوولان عنوان و اضافە کرد: در درازمدت آب شرب شهرستان از سد سیاە زاخ تامین می شود اما در میان مدت انتقال آب از صلوات آباد در دست اجراست و برای آن یک و نیم میلیارد تومان مصوب شدە است.

وی توجە بە عمران شهری در بیجار را نیز از نیازهای اساس مردم نام برد و گفت: برای پیشرفت پروژە های عمران شهری این شهر نیز دو و نیم میلیارد تومان بە شهرداری کمک می کنیم.

زاهدی جستاری نیز بە حوزە راە روستایی در شهرستان بیجار زد و گفت: در سال گذشتە در مجموع ۲۰۸ کیلومتر راە روستایی آسفالت شدە و امسال در صددیم ۳۰ کیلومتر دیگر را بە بهرەبرداری برسانیم.

استاندار کردستان از احداث پنج مجتمع آبرسانی برای تامین آب ۶۹ روستا خبر داد و افزود: اختصاص یک میلیارد تومان بە راهداری، ۲۵۰ میلیون تومان بە دهیاری ها، ۸۰ میلیون تومان برای قمچقای و یک دستگاە کامیون حمل زبالە روستایی از دیگر مصوبات شورای اداری شهرستان بیجار است.

استاندار کردستان همچنین از اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان برای ساماندهی منطقە گردشگری کوە نسار خبر داد و تصریح کرد: در این پروژە حتما باید بخش خصوصی سرمایە گذاری و مشارکت کند.

زاهدی توجە جدی بە ساماندهی فرش بیجار، جلوگیری از خام فروشی معادن در استان و شهرستان را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت: در این راستا اقدامات موثری در حال پیگیری است.

وی کاهش رشد جمعیت در بیجار را نیز نگران کنندە دانست و گفت: از جملە دلایل مهم کاهش جمعیت وضعیت اقتصادی و مشکل بیکاری است کە امیدواریم با برنامەریزی های موثر این وضع بهبود پیدا کند.

دیدگاه کاربران